Live Chat Software by Kayako
 Cẩm nang
Khách Hàng Thân Thiết
Posted by CSKH 012 on 21 April 2016 10:23 AM
Nội dung: Xét theo số silk nạp vào của 1 tài khoản từ ngày liền kề trở về 30 ngày trước đó. Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần / 1 ngày nếu thỏa điều kiện mốc tương ứng.
Ví dụ: Hôm nay ngày 5/11, sẽ xét lượng silk nạp từ ngày 4/10 đến 4/11. Đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó. Qua ngày tiếp theo lại tính tương tự như thế.
Bạn nạp 0 silk từ 2016-03-18 tới 2016-04-18, chưa đạt mức yêu cầu
 
 
 
Phần Thưởng
Kết quả nhận thưởng
(11 vote(s))
Helpful
Not helpful

Nội dung (0)
Help Desk Software by Kayako